Polityka Prywatności

W sklepie https://www.e-venus.pl/(dalej „Sklep”), prywatność klienta jest naszym priorytetem. Dbamy o nią chroniąc przekazywane nam dane osobowe i zachowując dyskrecję w komunikacji i przesyłaniu towarów. 

W pełni respektujemy zasady ochrony danych osobowych ustalone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, Dz.U.UE L 119 z 4 maja 2016 r. (dalej „RODO”), wobec czego przedstawiamy Państwu niniejszą politykę prywatności (dalej „Polityka Prywatności”).

Spis treści:

 • Postanowienia ogólne
 • Administrator Danych Osobowych
 • Cele i podstawy prawne przetwarzania Danych Osobowych
 • Odbiorcy Danych Osobowych
 • Okres przechowywania Danych Osobowych
 • Prawa Klienta dotyczące Danych Osobowych
 • Pliki Cookies
 • Bezpieczeństwo danych osobowych
 • Postanowienia końcowe

 

Postanowienia ogólne

  1. Wszelkie określenia pisane w Polityce Prywatności wielką literą powinny być rozumiane tak jak w Regulaminie, chyba że Polityka Prywatności nadaje im odmienne brzmienie.
  2. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe jedynie po zapoznaniu się z postanowieniami Regulaminu i Polityki Prywatności oraz ich akceptacji.
  3. Definicje, zgodne z art. 4 RODO:
   1. Dane Osobowe” – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
   2. Zbiór Danych” – uporządkowany zestaw Danych Osobowych dostępnych według określonych kryteriów.
   3. Przetwarzanie” – operacja lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany.
   4. Administrator” lub „My” – osoba wskazana w pkt 2.1 Polityki Prywatności, która ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych w ramach Sklepu.
   5. Odbiorca” – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, któremu ujawnia się Dane Osobowe.
   6. Strona Trzecia” – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub podmiot inny niż osoba, której Dane Osobowe dotyczą, Administrator, czy osoby, które mogą przetwarzać Dane Osobowe.
   7. Cookies” – pliki przechowywane na telekomunikacyjnym urządzeniu Klienta, służące przechowywaniu informacji i uzyskiwaniu dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Klienta. Więcej informacji o plikach Cookies można znaleźć pod adresem: www.wszystkoociasteczkach.pl.
   8. Google” – spółka Google LLC, jej podmioty powiązane i partnerzy.

 

Administrator Danych Osobowych

 1. Administratorem zbioru danych osobowych Użytkowników Serwisu będących osobami fizycznymi jest Hurtownia fryzjersko-kosmetyczna VENUS s.c., NIP 6572928410, REGON 366502206, adres firmy: Kielce 25-334, ul. Plac Moniuszki 5,
 2. Właściwy do kontaktu z Administratorem we wszelkich sprawach dotyczących Danych Osobowych jest adres poczty elektronicznej: <marek@e-venus.pl>

 

Cele i podstawy prawne przetwarzania Danych Osobowych

 1. W ramach Sklepu, Dane Osobowe przetwarzane są w celu/ach:
  1. składania i realizacji Zamówień (wykonania Umów),
  2. prowadzenia Kont Klientów,
  3. prowadzenia Konta połączonego z Facebookiem, przy użyciu plików Cookies, o czym mowa w pkt. 7.1.3 Polityki Prywatności,
  4. marketingowych przy użyciu plików Cookies, o których mowa w pkt 7.1.4 Polityki Prywatności,
  5. prowadzenia Newslettera.
 2. Podstawą prawną Przetwarzania Danych Osobowych jest:
  1. w zakresie pkt 3.1.1 Polityki Prywatności – niezbędność do wykonania Umowy z Klientem lub podjęcia działań na żądanie Klienta – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  2. w zakresie pkt 3.1.2-3.1.5 Polityki Prywatności – zgoda Klienta – art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  3. na wypadek konieczności udzielenia informacji organom władzy publicznej – art. 6 ust. c RODO.
 3. Klient wyraża zgodę, o której mowa w pkt 3.2.2 Polityki prywatności, przy okazji:
  1. w zakresie wymienionym w 3.1.4 Polityki Prywatności – przy pierwszym wejściu na stronę Sklepu, w okienku wyświetlającym się na dole strony,
  2. zakładania Konta – zaznaczając odpowiednią opcję w służącym temu formularzu,
  3. składania Zamówienia – zaznaczając odpowiednią opcję w służącym temu formularzu,
  4. zakładania Konta połączonego z Facebookiem – w trakcie pierwszego logowania do Konta, na stronie internetowej Facebooka.

 

Odbiorcy Danych Osobowych

 1. Nie ujawniamy nikomu Danych Osobowych, chyba będzie to konieczne dla realizacji Zamówienia albo wymagane przepisami prawa lub za zgodą Klienta.
 2. Dane Osobowe są ujawniane:
  1. przewoźnikom i pośrednikom w płatności – Niezbędne Dane Osobowe, w celu realizacji Zamówienia,
  2. organowi publicznemu, działającemu na podstawie przepisów prawa polskiego lub Unii Europejskiej – jeżeli będziemy do tego wezwani i w granicach tego wezwania albo w razie konieczności dochodzenia swoich praw,
  3. Google – w ramach usługi Google Ads (Adwords), w zakresie pkt 3.1.4 Polityki Prywatności,
  4. Facebookowi – w zakresie pkt 3.1.3 Polityki Prywatności, w ramach plików Cookies społecznościowych, o których mowa w pkt 7.1.3 Polityki Prywatności.
 3. Możemy udostępniać dane zanonimizowane Stronom Trzecim w celach analitycznych i poprawiania jakości Naszych usług – w szczególności w ramach usługi Google Analytics – przy użyciu plików Cookies, o których mowa w pkt 7.1.2 Polityki Prywatności.

 

Okres przechowywania Danych Osobowych

 1. Dane Osobowe będą przez nas przechowywane przez okres:
  1. w zakresie pkt 3.1.1 Polityki Prywatności – do końca okresu przedawnienia roszczeń z Umowy,
  2. w zakresie pkt 3.1.2 Polityki Prywatności – do momentu usunięcia Konta,
  3. w zakresie pkt 3.1.3 i 3.1.5 Polityki Prywatności – do momentu usunięcia plików Cookies z komputera Klienta,
  4. w zakresie pkt 3.1.4 Polityki Prywatności – do momentu cofnięcia zgody Klienta na korzystanie z Newslettera.
 2. Będziemy przechowywać Dane Osobowe przez okresy dłuższe niż wskazane w pkt 5.1 Polityki Prywatności, jeżeli wymagać będą od nas tego przepisy prawa polskiego, Unii Europejskiej lub trwające postępowanie przed organem władzy publicznej, o którym mowa w pkt 3.2.3 i 4.2 Polityki Prywatności.

 

Prawa Klienta dotyczące Danych Osobowych

 1. Klientów informuje się o:
  1. prawie do żądania od Nas dostępu do dotyczących siebie Danych Osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia Przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec Przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia Danych Osobowych,
  2. prawie cofnięcia zgody o której mowa w pkt 3.2.2 Polityki Prywatności w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem Przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; z tym zastrzeżeniem, że może to prowadzić do konsekwencji wymienionych w pkt 6.3 Polityki Prywatności,
  3. o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Klient sądzi, że przetwarzanie jego Danych Osobowych narusza RODO; organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (więcej informacji dostępnych pod adresem https://uodo.gov.pl/).
 2. Zmiana ustawień prywatności możliwa jest za pośrednictwem panelu Klienta na stronie Sklepu. 
 3. Podanie Nam wszelkich Danych Osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Niemniej jednak, podanie Niezbędnych Danych Osobowych jest konieczne do korzystania ze Sklepu, w szczególności składania i realizacji Zamówień (zawierania i wykonywania Umów). 
 4. Konsekwencją braku podania albo usunięcia Niezbędnych Danych Osobowych jest odmowa lub usunięcie Konta lub odmowa Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia (zawarcia Umowy).

 

Pliki Cookies

 1. W ramach Sklepu wykorzystujemy następujące rodzaje plików Cookies:
  1. Cookies funkcyjne – niezbędne do prawidłowego działania Sklepu, w tym prowadzenia Kont i składania Zamówień. Z przyczyn technicznych nie można korzystać ze Sklepu bez korzystania z plików Cookies funkcyjnych.
  2. Cookies analityczne – służące celom określonym w pkt 4.3 Polityki Prywatności i wykorzystujące jedynie dane zanonimizowane. Zastrzegamy konieczność wyrażenia zgody na korzystanie z tych plików Cookies dla korzystania ze Sklepu, jako że gromadzone w nich dane nie stanowią Danych Osobowych, a korzystanie z Cookies analitycznych przyczynia się do poprawienia jakości naszych usług świadczonych na rzecz Klientów. 
  3. Cookies społecznościowe – pochodzące od Facebooka, służące prowadzeniu Konta połączonego z Facebookiem i gromadzeniu danych przez Facebooka. Wymagane są jedynie przy stosowaniu Konta połączonego z Facebookiem.
  4. Cookies marketingowe – służące celom marketingowym w ramach usługi Google Adwords. Korzystanie z nich jest opcjonalne.
 2. Klient wyraża zgodę na korzystanie z danych rodzajów plików Cookies przy pierwszym wejściu na Stronę internetową Sklepu, a następnie w ramach zakładania Konta lub przy składaniu Zamówienia, akceptując Politykę Prywatności.
 3. Klient może w każdej chwili zmienić udzielone przez siebie zgody na gromadzenie plików Cookies korzystając z panelu Klienta. Odmowa zgody na gromadzenie plików Cookies o których mowa w pkt 7.1.1 i 7.1.2 Regulaminu wiąże się z usunięciem Konta, jako że jego prowadzenie nie jest bez niej możliwe. 
 4. Informujemy Klientów, że w każdej chwili mogą usunąć lub edytować pliki Cookies zgromadzone na swoim urządzeniu przy użyciu ustawień swojej przeglądarki internetowej. W tym celu, należy wejść w jej ustawienia i odnaleźć odpowiednią opcję, która zazwyczaj znajduje się w zakładkach dotyczących prywatności.

 

Bezpieczeństwo danych osobowych

 1. W jaki sposób zabezpieczamy dane osobowe naszych Klientów?
  Wszelkie dane osobowe Klientów są zapisane na urządzeniach, które są zabezpieczone i spełniają standardy wyznaczone przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dostęp do zapisanych danych posiadają jedynie uprawnione do tego osoby.

 

Postanowienia końcowe

 1. W razie uznania jakiegokolwiek z postanowień Polityki Prywatności za nieważne, bezskuteczne lub niewiążące, wszystkie pozostałe jego postanowienia w pełni zachowują moc obowiązującą, a w miejsce postanowień usuniętych między Nami a Klientem stosuje się postanowienia o brzmieniu najbliższym, ale zgodnym z prawem i skutecznym w jego świetle.
 2. Zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki Prywatności. O wszelkich zmianach niezwłocznie poinformujemy Klientów posiadających Konta, poprzez wysłanie na adres poczty elektronicznej przypisanej do Konta informacji o dokonanych zmianach, wskazując termin wejścia w życie zmian, który nie może być krótszy niż 7 dni. Jeśli Klient nie wyraża zgody na zmiany, powinien złożyć stosowne oświadczenie pod adres wskazany w pkt 2.2 Polityki Prywatności przed dniem wejścia zmian w życie. Brak zgody Klienta na nowe brzmienie Polityki Prywatności prowadzi do usunięcia Konta z dniem wejścia zmian w życie.